Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza wstępny nabór do udziału w projekcie systemowym dla klientów pomocy społecznej, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest uzyskanie przez uczestników projektu większej integracji ze środowiskiem społecznym oraz atutów do podjęcia aktywności zawodowej.

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu 13 grudnia 2012 r.

Dotyczy: Zamówienia p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust.1, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czym nie spełnił zapisów art.146 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie spełnienie tych zapisów uniemożliwia zawarcie ważnej umowy na realizację zamówienia.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą prawne przesłanki unieważnienia postępowania.

Ogłoszenie o naborze 20 czerwca 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

WYMAGANIA

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn.zm.):

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej

wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.